прапор Украiни герб Украiни
Iванчукiвська гімназія
герб Iванчукiвська прапор Iванчукiвська

Звіт директора

РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Несущенка О.І.

за 2019/2020 навчальний рік

 

 

2019-2020 навчальний рік завершується. Час підводити підсумки. Яким він був? Для наших першокласників – першим, тому незвичайним, роком нових зустрічей і знайомств, перших уроків і підручників. Для більшості нашої шкільної спільноти рік був звичайним, черговим, але до 12 березня 2020 року. А далі розпочався час, який усіх нас з одного боку розділив, віддаливши дистанційно, а з іншого об`єднав, бо перед усіма постало питання – як жити, бути, навчатися і навчати далі. Кожен шукав свій вихід…

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів працювали відповідно до законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів ЗЗСО, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реаліза-цією педагогічної проблеми: «Акмеологічний підхід до змісту освіти, технологій навчання учнів в умовах реформування освіти» та виховної проблеми: «Використання акмеологічних технологій під час виховання молоді на основі національних традицій».

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення дер-жавної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створен-ня належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчального про-цесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, пода-льше впровадження допрофільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньо шкільного управління         забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації

базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньо шкільного контролю.

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2019-2020 навчального року в закладі було відкрито 6 класів, із них 1-4 –х – 3 класи, 5-8 –х – 3 класи. Мова навчання – українська. Навчання учнів 3, 5  класах здійснювалося за індивідуальною формою з українською мовою навчання.

Станом на 05.09.2019 року в закладі навчався 51 учень. Середня наповнюваність учнів у класах складала 12 учнів.

Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувалося у зв’язку зі зміною місця проживання.

При школі працював гурток, керівник Іванчук-Ягодкіна Ю.О.

У школі існує система обліку відсутності учнів на заняттях.

Усі класні керівники ведуть контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, про що свідчить заповнення перших сторінок журналу у відповідності наданих письмових підтверджень (медичних довідок, заяв батьків), систематичне заповнення відповідних граф (кількість пропущених уроків, причина відсутності учнів) журналу обліку відвідування.

Учні, які тимчасово не відвідували навчальні заняття, надають медичну довідку або письмове пояснення про причини відсутності.

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів:

 • контроль за відвідуванням занять;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками;
 • робота Ради профілактики тощо.

У 2020-2021 н. р. адміністрації школи необхідно взяти під особливий контроль стан відвідування школи учнями.

Протягом 2019-2020 навчального року школа була укомплектована кадрами:

 • педагогічними працівниками – 12 вчителів;
 • обслуговуючим персоналом – 6 чоловік.

92 % від загальної кількості педагогічних працівників мають повну вищу освіту, 8% – середню спеціальну.

Педагогічний стаж працівників складає:

 • до 3 років – 1 вчитель;
 • від 3 до 10 років – 1 вчителя;
 • від 10 до 20 років – 3 вчителя;
 • 20 років і більше – 7 вчителів.

Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» – 4 вчителя (30%);
 • «спеціаліст І категорії» – 5 вчителів (42 %);
  • «спеціаліст» – 3 вчителя (28 %).

Педагогічні звання:

 • “Вчитель-методист” – 1;
 • “Старший вчитель” – 3.
 • Знак “Відмінник освіти України” –

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Ця робота в 2019-2020 навчальному році була спрямована на реалізацію районної програми «Обдарована молодь» та розвиток духовної, інтелектуальної, творчої особистості. З цією метою в школі було оновлено інформаційно-аналітичний банк даних обдарованих дітей. У 2019/2020 навчальному році він нараховував 9 учнів.

На підставі річного плану роботи закладу освіти, у серпні 2019 року було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю школи, поновлено банк  даних про обдарованих та здібних учнів школи.

Відповідно до плану роботи школи в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських учнівських олімпіад. У листопаді-грудні 2019 року учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових дисциплін. В ІІ етапі (районному) учні не отримали призових місць.

Також у 2019-2020 навчальному році учні школи брали участь у різноманітних конкурсах, турнірах та змаганнях.

Протягом  року учні були активними учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» , Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року».

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2020-2021 навчальному році:

 • недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до районних олімпіад та турнірів;
 • недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі Малої академії наук;
 • несистематично проводиться позакласна робота з предметів: вікторини, конкурси, КВК, інтелектуальні ігри тощо.

Виховна робота в закладі здійснюється на основі Закону України “Про повну загальну середню освіту”, Конвенції  про права дитини, основних орієнтирів виховання учнів  1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії насильству, листу МОН № 1/9-414 від 27.06.2019 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2019/2020 навчальному році», наказу відділу освіти №276 від 13.09.2019 «Про організацію в закладах загальної середньої освіти Ізюмського району виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини  в 2019-2020 навчальному році» та інших.

Педагогічний колектив закладу постійно працював над удосконаленням виховного процесу в закладі. Кожен класний керівник визначив виховну проблему класу. Формування виховної роботи здійснюється відповідно основних положень нормативно-правових документів, які стосуються організації виховної роботи.

Протягом 2019-2020 навчального року виховна робота в закладі проводилась згідно затвердженого річного плану роботи закладу. Основні виховні заходи спрямовано на реалізацію поставленої проблеми: «Використання акмеологічних технологій під час виховання молоді на основі національних традицій». На початку року було сформовано банк дітей пільгових категорій, організовано обстеження матеріально-побутових умов дітей пільгового контингенту.

З метою виконання поставлених виховних завдань основний акцент робився на впровадження Комплексної програми виховання особистості школяра, основні орієнтири виховання, починаючи з молодшого школяра і до випускника зі сформованою вже життєвою компетентністю.

Крім цього, виховний процес будувався з урахуванням вимог сьогодення, які висвітлені в інформаційно – правових документах, регламентуючих організацію виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалася через заходи, передбачені річним планом  роботи закладу, які враховували особливості виховання особистості та відображались у:

 • системі загальношкільних заходів;
 • роботі органів учнівського самоврядування;
 • роботі з батьківською громадою.

В основу системи загальношкільних заходів покладені тематичні місячники, тижні, які спрямовані на підвищення зацікавленості вихованців спільною діяльністю та відображають усі напрямки здійснення виховного процесу.

Одним із основних напрямків виховної роботи є громадянське виховання учнів. На реалізацію його завдань була спрямована система загальношкільних заходів, робота в класних колективах.

Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. На це була спрямована робота класних керівників, починаючи з перших хвилин у школі: уроки здоров’я, тренінгові вправи „ Як  стати Нехворійком”.

Значна увага приділялася питанням формування здорового способу життя і в період подальшого навчання. Класними керівниками 5 – 8-х класів велась спрямована робота за цим напрямком. Значну роботу в цьому напрямку зробила вчитель біології Іванчук-Ягодкіна Ю.О., учениця якої Бурба Анастасія в районній акції «Молодь за здоровий спосіб життя» в номінації «Презентації» зайняла І місце, а Ляубе Марія, учениця 8 класу, зайняла ІІІ місце в районній акції «Молодь за здоровий спосіб життя» в номінації «Кращий малюнок» (ІІІ вікова – 11-14 років).

Художньо-естетичне виховання та творчий розвиток учнів впроваджувався класними керівниками, вчителем образотворчого мистецтва Дудник О. В.

У 2019-2020 навчальному році учні брали активну участь у районних та обласних конкурсах :

– районна виставка юних природо охоронців «Зимовий вернісаж» у номінації – стилізована ялинка І місце зайняла Ляубе Марія, ІІ місце – Яковенко Марина;

– у номінації – новорічно-різдвяний букет ІІ місце – Штонда Кристина, ІІІ місце – Бурба Анастасія, ІІІ місце Чайковська Тетяна.

– районна виставка писанкарства «Різдвяна писанка» у номінації – «писанки» І місце посіли Ляубе Марія, Штонда Ірина, Чайковська Тетяна; ІІ місце зайняли Курченко Вікторія (дві грамоти), Бурба Анастасія.

– Ляубе Марія посіла ІІІ місце в обласній виставці юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» у номінації «Стилізована ялинка». Керівником цих учениць є Дудник О.В., вчитель образотворчого мистецтва.

Значне місце у виховному процесі  закладу займала правовиховна діяльність, спрямована на попередження злочинності та правову освіту учнів. Організована робота  правового лекторію „Я і закон” для учнів 7 – 8 класів. На засіданнях обговорювалися різноманітні питання правової освіти, формування здорового способу життя, свідомого ставлення до ролі особистості в навколишньому середовищі.

Соціальна робота в школі 2019-2020 навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в освітній діяльності, захисту їхнього психічного, фізичного і духовного здоров’я, попередження вад та відхилень соціально – психологічного розвитку особистості, надання соціально – педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

В своїй професійній діяльності класні керівники керуються законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи по забезпеченню соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських стосунків між сім’єю та школою.

Багато зроблено, але попереду новий навчальний рік з новими завданнями, проблемами та викликами, та наша дружна шкільна команда зуміє їх подолати.