прапор Украiни герб Украiни
Iванчукiвська гімназія
герб Iванчукiвська прапор Iванчукiвська

Звіт директора

                                  Звіт директора

КЗ «Іванчуківська гімназія  Куньєвської сільської ради Ізюмського району

Харківської області» Несущенка О.І.

«Про виконання Освітніх програм та  Річного плану роботи Іванчуківської гімназії

у 2020/2021 навчальному році

 

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив вирішував низку питань з проблеми «Створення ситуації успіху для самореалізації учня в умовах реалізації нового Державного стандарту освіти».

Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі «Освіта», упровадження нового Державного стандарту початкової освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання й виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу.

                Пріорітетні завдання гімназії:

 • створення умов для забезпечення сучасної, доступної, якісної системи освіти
  відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;
 • формування фізично розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентноспроможної особистості, патріота України;
 • сприяння саморозвитку, самоствердженню, самореалізації особистості кожного здобувача освіти гімназії.

                                                                 Можливості педагогічного колективу:                

 • підвищення педагогічної майстерності вчителів шляхом зміни орієнтирів діяльності з транслятора знань до координатора, фасилітатора, коуча;
 • упровадження та розвиток новітніх освітніх технологій;
 • активне залучення до роботи зі здобувачами освіти психолога;
 • підвищення мотивації учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах.

                                                                                                Загроза:

 • несприйняття частиною педагогічного колективу інноваційної діяльності;
 • зниження авторитету вчителя в суспільстві;
 • необхідність подальшого зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти

 

У 2020/2021 навчальному році (станом на 05.09.2020) у 7 класах навчалось 53 учні. Середня наповнюваність у класах складала 7 учнів. Для дітей і підлітків, які через малу наповнюваність в класах не могли відвідувати гімназію, були створені умови щодо здобуття ними освіти за індивідуальними навчальними планами й програмами відповідно до чинного Положення про індивідуальну форму навчання в закладах загальної середньої освіти (патронаж). Протягом року навчалось за індивідуальною формою 4 учня.

Враховуючи такий стан наповнюваність класів складає 5,9.

Можна відзначити, що показник мережі кількості учнів залишається стабільним, хоча середня наповнюваність класів зменшилася, що приводить до  зменшення  педагогічного навантаження вчителів.

Результативність навчання у 2020/2021 н.р.

У минулому навчальному році:

            до наступного класу переведено 40 учнів;

            закінчили 9-й клас 12 учнів.

Учні 1-9 класів навчалися за річними навчальними планами відповідно до Освітніх програм, схвалених педагогічною радою Іванчуківської  ЗОШ І-ІІІ ступенів    Ізюмської районної  ради Харківської області, протокол  від 10.06. 2020 № 7,  та затвердженої директором гімназії. Іванчуківська гімназія є правонаступником Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Освітні програми Іванчуківської гімназії:

– 1-2 класи – Освітня програма І  циклу початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

– 3 клас – освітня програма ІІ циклу початкової освіти – основний (3-4 роки навчання);

– 4 клас – освітня програма І ступеня;

– 5-6 класи: Освітня програма  І циклу базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);

7-9 класи: Освітня програма ІІ циклу базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання).

З метою вивчення ефективності та результативності запроваджених у освітній процес форм і методів роботи з учнями в гімназії проводився моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага приділялась проведенню порівняльного аналізу результатів семестрових оцінок, результатам участі учнів у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, вивчався стан викладання предметів.

Рівень навченості учнів 1-3 класів оцінювався за результатами підсумкового оцінювання знань та вмінь учнів у червні 2021 року.

В результаті перевірки було виявлено, що в 1 класі (класний керівник Ковалевська О.І.) навчаються 5 учнів.  Щетенко Валерія та Юрченко Даніїл демонструють помітний прогрес і мають значні успіхи. Білоус О., Кондратюк В., Слабунов К. досягають результату з допомогою дорослих і демонструють помітний прогрес.

У 2 класі (класний керівник Зеленська О.В.) навчається 5 учнів. В класі немає учня, який би потребував уваги і допомоги. З англійської мови всі учні досягають результату з допомогою дорослих. З інших предметів 2 учні потребують уваги і допомоги, а 3 учні демонструють помітний прогрес. Жоден учень не проявляє значних успіхів.

В 3 класі (класний керівник Бойко Г.В.) навчається 4 учні. Оцінювання на кінець сестру здійснювалося за рівнями навчальних досягнень. В класі немає учнів, які б мали середній рівень навчальних досягнень. Середній рівень мають з української мови 2 учні, з англійської – 3, з математики – 2. З предметів «Я досліджую світ», дизайн і технології, інформатика, мистецтво і фізична культура учні учні мають достатній та високий рівні навчальних досягнень.

Навчальні досягнення учнів 4 класу за 2020/2021 навчальний рік представлені в таблиці

Моніторинг рівня навчальних досягнень

учня 4 класу Іванчуківської гімназії за 2020/2021 н.р.

з/п

Назва предмету Рівні навчальних досягнень Якість знань
Початковий  рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
к-ть учнів % к-ть учнів % к-ть учнів % к-ть учнів % к-ть учнів %
1. Українська мова         1 100     1 100
2. Українська література         1 100     1 100
3. Англійська мова     1 100        
4. Математика     1 100        
5. Природознавство         1       1 100
6. Я у світі                    

 

Аналіз моніторингу в 4 класі показав, що учень має оцінки середнього та достатнього рівнів навчальних досягнень. У порівнянні з І семестром 2020/2021 н.р. успішність учня не змінилась.

Моніторинг рівня навчальних досягнень

учнів 5-9 класів Іванчуківської гімназії за І семестр 2020/2021 н.р.

з/п

Назва предмету Рівні навчальних досягнень Якість знань
Початковий  рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
к-ть учнів % к-ть учнів % к-ть учнів % к-ть учнів % к-ть учнів %
1. Українська мова

 

25 68 12 32 12 32
2. Українська література 17 46 19 51 1 3 20 54
3. Російська мова

 

1 6 15 94 15 94
4. Зарубіжна література 8 22 26 70 3 8 29 78
5. Німецька мова

 

15 41 14 39 8 20 8 20
6. Історія України (вступ до історії) 3 38 5 62 5 62
7. ІсторіяУкраїни/ Всесвітня історія 3 100
8. Історія України

 

1 4 17 65 6 23 2 8 8 31
9. Всесвітня історія

 

1 4 13 50 9 35 3 11 12 46
10 Математика

 

2 18 7 64 2 18 2 18
11

 

Алгебра

 

5 19 14 54 7 27 7 27
12

 

Геометрія 3 11 16 62 7 27 7 27

 

13 Географія

 

7 24 20 69 2 7 18 67
14 Природознавство 6 25 2 50 8 100
15

 

Біологія 4 14 20 67 2 7 22 76
16

 

Фізика

 

3 11 13 50 10 39 10 39
17

 

Хімія 12 46 14 54 14 54
18. Мистецтво 3 8 24 65 10 37 34 92
19. Інформатика 10 27 22 59 5 14 27 73
20 Трудове навчання 3 8 29 78 5 14 34 92
21. Основи  здоров’я 7 19 21 57 9 24 30 81
22. Фізична культура 7 19 26 70 4 11 30 81

 

23 Харк-вство (курс) 1 11 3 38 3 38 1 11 4 50
24 Основи правознавства 1 9 4 33 7 58 7 58

 

Рейтинг навчальних предметів за середнім балом показав, що найвищі навчальні досягнення учні традиційно показали з предметів  «Мистецтво», «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Російська мова», «Зарубіжна література», «Природознавство», «Біологія»; середній бал досягнень з цих предметів знаходиться в межах від  8,23 до 10,0 балів. Методичній раді необхідно взяти під контроль рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, які продемонстрували низькі та найвищі бали.

У 2020/2021 навчальному році адміністрацією гімназії вивчався стан викладання  основ здоров’я та мистецтва. Вчителі Нирко М.В. та Маліченко С.Б. показали достатній рівень викладання предметів.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю.

У І семестрі 2020/2021 н.р. в гімназії працювали гуртки: «Довкілля»; «Футбол»; «Декоративно-ужиткове мистецтво».

Ефективна робота з потенціалом обдарованої молоді  гімназії залишається провідним завданням наступного навчального року для МР та МО. Педагогам  гімназіїї потрібно активніше включатися і заохочувати учнів до науково-дослідницької діяльності та участі в конкурсах, олімпіадах, акціях.

У 2020/2021 навчальному році учні прийняли активну участь у таких конкурсах :

– Всеукраїнський конкурс « Як це працює» (Григор’єва О.М.). Нагороди отримали:

5 клас – Шатравка К. – диплом ІІ ступеня; Федоряка Д. – диплом ІІІ ступененя;

 • Лісняк К. – диплом ІІ ступеня.

7 клас – Скрипник В. – диплом ІІ ступеня.

8 клас – Чайковська Т. – диплом ІІІ ступеня.

– Всеукраїнський конкурс «Година Землі» (Григор’єва О.М.). Нагороди отримали Скрипник В., диплом ІІІ ступеня, та Сідаш Б., диплом ІІ ступеня.

-Україномовний конкурс « Соняшник» ( Ткаченко О.В.)

-Онлайн-олімпіада « На Урок» 2 клас  з математики та української мови (Зеленська О.Ю.)

– Онлайн-олімпіада « На Урок» з математики ( Григор’єва О.М.). Учні 5-9 класів взяли участь в  осінній, зимовій, весняній олімпіад з математики та фізики. Шатравка К., учениця 5 класу, отримала диплом І ступеня в осінній олімпіаді з математики.

-Всеукраїнський конкурс « Електрика в нашому домі»  ( Маліченко С.Б.).

Головною метою виховної роботи у 2020/2021 навчальному році було створення умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності наці­ональної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміц­нювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності.

Заклад освіти працював  над вирішенням виховної проблеми  «Формування і розвиток свідомої особистості через національно-патріотичне виховання  в умовах Нової української школи». Класні керівники  застосовували елементи інноваційних технологій у виховному процесі, вдосконалювали традиційні форми, прийоми, методи виховання, приділяли увагу урізноманітненню способів контролю, корекції, моніторингу результатів виховної діяльності.

Слід відзначити, що в річному плані роботи гімназії вміщено розділ «Виховна робота з учнями», де сплановано роботу з виховної діяльності, діяльності органів учнівського самоврядування, календарно-тематичне планування виховної діяльності, співробітництво гімназії та сім‘ї, позагімназійних та громадських організацій з метою розвитку особистості учнів, психолого-педагогічне забезпечення виховного процесу, організацію профорієнтаційної роботи. Окремим підрозділом сплановано правовиховну роботу.

2 вересня 2020 року був виданий наказ за № 112 «Про організацію виховної роботи у 2020/2021 навчальному році», де було прописано основні виховні завдання гімназії для створення цілісної виховної системи через впровадження інноваційних виховних технологій.

Науково-методичне забезпечення виховної роботи здійснювало методичне об’єднання класних керівників (керівник Григор’єва О.М.). На засіданнях МО обговорювались питання щодо впровадження інноваційних технологій у практику педагогічної діяльності класних керівників; вивчення і пропаганда передового педагогічного досвіду; підвищення професійної кваліфікації вчителів, розвиток компетентності і творчих пошуків нових методик, форм, прийомів; оптимальних шляхів підвищення ефективності освітнього процесу; розв’язання проблеми, над якою працює гімназія та методичне об’єднання класних керівників.

Практичним психологом гімназії Татаріновим С.Ю. було проведено анкетування батьків та учнів щодо виявлення запитів та здібностей  школярів. При проведенні досліджень було виявлено певні проблеми, які педагогічний колектив розв’язував протягом 2020/2021 н.р.:

 1. Недостатній рівень сформованості ціннісних орієнтацій учнів у навчально-пізнавальній, соціально-комунікативній, фізичній сферах.
 2. Наявність факторів агресивності, асоціальності у деяких учнів.

У зв’язку з цим у 2020/2021 навчальному році колекти гімназії працював над вирішенням таких завдань:

– розвиток соціальної компетентності учнів в активних видах діяльності;

– стимулювання навчально-пізнавальної, соціально-комунікативної, фізично-оздоровчої діяльності учнів;

– психокорекція вад особистісного розвитку шляхом формування позитивних рис характеру.

Класні керівники працювали  за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, до сім’ї, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до суспільства і держави.

При проведенні заходів використані методи (пояснювально-ілюстративний, проблем-ного викладу, пізнавальна гра) спрямовані на формування свідомості учнів, організацію діяльності і формування досвіду поведінки. Форми роботи – бесіди, тренінги. Під час проведення заходів використовувалися наочні матеріали: плакати, брошури, відеоматеріали. Аналіз заходів показав, що проведення профілактичної роботи з учнями гімназії та їхнім батьками є системою. Класними керівниками  були реалізовані  пізнавальні, розвиваючі та виховні можливості проведених заходів.

Всі виховні заходи проводилися відповідно до річного плану гімназії, з метою змістовного дозвілля дітей, виховання патріотичних традицій свого народу, поваги до народних надбань, національних традицій, виховання здорового способу життя.

Протягом навчального року в гімназії було проведено ряд виховних заходів на рівні гімназії:

 • Свято «День знань» 1 вересня та перший урок (через пандемію коронавірусу класні керівники 1-9 класів у своїх класних родинах провели години спілкування, заочні подорожі, спортивні змагання);
 • День фізичної культури та спорту під керівництвом вчителів фізкультури Стадника Д.А. та Несущенка О.І. для учнів 1-9 класів. Були задіяні всі класні керівники 1-9 класів, які разом з учнями брали участь у спортивних змаганнях.
 • Тиждень енергозбереження, в якому були задіяні всі учні гімназії.
 • Тиждень вивчення Правил пожежної безпеки ( в рамках  тижня діти: малювали                         тематичні малюнки, прослухали ряд бесід, відвідали виховні години, писали диктант, а для учнів 8-9 класів класні керівники провели тренінг.
 • «16 днів проти насильства». Діти дізналися «Що називають насильством, та яким буває насильство», ще раз познайомилися із своїми правами, а також дізналися куди потрібно звертатися у випадку насилля над ними з боку батьків, ровесників та вчителів.
 • «День писемності», де учні декламували вірші про мову, співали пісні та  згадували  українські  традиції  та  обряди (вчитель української мови Ткаченко О.В.).
 • День пам’яті жертв Голодоморів:

– урочиста лінійка, бесіди, виховні години, перегляд кінофільмів;

– загальнонаціональна хвилина мовчання, акція «Запали свічку».

 • Міжнародний день інваліда. Учні першого класу прослухали бесіду «Міжнародний день інваліда», на якій дізналися про поняття «інвалід» та як правильно ставитись до людей-інвалідів. З учнями 3 класу було проведено практичне заняття «Разом ми подолаємо будь-які труднощі», де учні мали змогу долати труднощі із якими стикаються інваліди. А учні 6 – 9 класів були присутні на уроці доброти «Дивіться на нас як на рівних».
 • День Збройних сил України. У рамках дня було проведено: конкурс малюнків та змагання між учнями та вчителями.
 • Тиждень правових знань. Протягом тижня учні малювали малюнки, створювали презентації, слухали бесіди про свої права та правопорушення а також про покарання у разі їх порушення.
 • Свято Миколая, Нового року. Виготовляли поробки, малювали малюнки, оформляли приміщення гімназії та навколишню територію. Учні початкових класів отримали подарунки.
 • День Землі провела Григор’єва О. М.
 • День Чорнобильської трагедії – Маліченко С.Б.
 • 9 травня проведений траурний мітинг біля пам’ятника воїнам-захисникам.
 • День вишиванки був організований Номеровсьокю Н.В. та Нирко М.В.
 • Свято Букваря у 1 класі (класний керівник Ковалевська О.І) запам’ятається учням на довгий час.
 • Свято Останнього дзвоника підготувала Маліченко С.Б. і провела разом з педагогічним та учнівським колективами 4 червня 2021 року

Адміністрацією закладу та класними керівниками 1-9 класів проводиться належна

робота з батьками та учнями щодо попередження правопорушень серед  неповнолітніх: відвідування сімей удома, профілактичні бесіди з питань навчання та виховання учнів. Практичний психолог гімназії Татарінов С.Ю. індивіду­ально працював з батьками та учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги, з ними проводиться робота щодо корекції поведінки дітей.

З метою соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та бездогляднос-ті,  педагогічним колективом постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

На постійному контролі перебувала документація гімназії  (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проводяться рейди контролю за відвідуванням, за наслідками проведеної роботи зроблено детальний аналіз стану відвідування учнями гімназії.

Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи гімназії. Складено соціальний паспорт гімназії.

Список

учнів пільгового контингенту Іванчуківської гімназії

 

Клас Прізвище,ім”я, по батькові учня Дата народження Примітка
1. 1 клас Кондратюк Вікторія Емілівна 14.10.2014 Багатодітні
2. Слабунов Костянтин Миколайович 29.01.2014 Багатодітні
3. Щетенко Валерія Едуардівна 28.02.2014 Позбавлена батьківського піклування
4. 2 клас Слабунов Лев Сергійович 12.08.2013 ВПО, багатодітні
5. 3 клас Слабунов Євгеній Миколайович 26.06.2012 Багатодітні
6. Янчук Софія Едуардівна 05.03.2012 АТО
7. 4 клас Пономарьов Артем Олексійович 28.09.2010 ВПО
8. 5 клас Пономарьова Діана Олексіївна 19.08.2009 ВПО
9. Шатравка Костянтин Олексійович 28.08.2010 Малозабезпечені
10. 6 клас Сімонова Марія Сергіївна 02.12.2008 Багатодітні
11. Штонда Ірина Володимирівна 11.01.2008 Сирота

 

12. 7 клас Богатиренко Вероніка Анатоліївна 11.05.2007 Малозабезпечені
13. Бурба Сергій Олександрович 11.01.2008 Багатодітні, малозабезпечені
8 клас Бурба Анастасія Олександрівна 20.02.2007 Багатодітні, малозабезпечені
Васюков Артем Артурович 23.01.2007 Виховується одинокою матір’ю
9 клас Прокопчук Микита Дмитрович 20.04.2006 Сирота
Русских Данило Олексійович 03.11.2005 АТО
Слабунова Софія Олександрівна 27.10.2005 ВПО, багатодітні
ШтондаКристина  Володимирівна 05.06.2006 Сирота

 

Адміністрацією  гімназії та класними керівниками здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять: велись журнали контролю, кожного дня відмічались відсутні на уроках в класних журналах та журналах оперативного контролю.

За результатами аналізу, який проводився кожного місяця протягом навчального семестру, було встановлено, що більшість учителів відстежують відвідування навчальних занять учнями та якісно ведуть облік.

Тож класним керівникам і вчителям-предметникам необхідно більш відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків,  постійно проводити профілактичну роботу з учнями щодо запізнень, відвідування уроків, з вивчення та неухильного виконання учнями правил внутрішньошкільного розпорядку. МО класних керівників повинно приділяти цьому питанню першочергову увагу.

В гімназії відбувається системна роботи із профілактики дитячого травматизму та популяризації  здорового способу життя.

У 2020/2021 навчальному році з попередження дитячого травматизму було видано ряд наказів: від 28.08.2020 № 73 «Про організацію роботи   з  безпеки  дорожнього  руху», від 28.08.2020 № 85 «Про організаційну роботу щодо попередження дитячого травматизму», від 13.10.2020 № 137 «Про запобігання дитячому травматизму  під час  осінніх канікул  2020/2021 навчального року», від 11.12.2020 № 152 «Про запобігання дитячого  травматизму та забезпечення належного рівня проведення новорічних та зимових канікул»,

Стан дитячого травматизму за І семестр був підсумований наказом від 24.12.2020 № 158

«Про підсумки роботи по запобіганню з усіх видах дитячого травматизму у І семестрі

2020/2021 навчального року».

В гімназії наявні передбачені нормативними документами журнали з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

 • В основі роботи з попередження дитячого травматизму вчителі гімназії керуються Комплексом бесід з попередження дитячого травматизму (підготували Волкова В.І., Холодова Н.О. Харків, ХОНМІБО, – 2011). У класних журналах здійснюється систематичний запис проведених бесід з учнями за такими розділами: бесіди (заняття) з попередження дитячого травматизму; бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя» (з профілактики ВІЛ/СНІДу); додаткові бесіди з попередження дитячого травматизму. Матеріали систематизуються та поповнюються по кожному виду дитячого травматизму. У кожному класі створений відповідний куточок з даного питання. З метою профілактики травматизму в гімназії створено куточок з різних видів дитячого травматизму. У кожній класній кімнаті розміщені плани евакуації дітей під час надзвичайних ситуацій. Організовано чергування в гімназії педагогічних працівників.

У передканікулярний період класні керівники 1-9 класів провели узагальнюючі бесіди по попередженню всіх видів дитячого травматизму, надіслали листи батькам про дотримання техніки безпеки учнями на канікулах та відповідальність батьків за збереження життя і здоров’я їхніх дітей вдома.  З метою поліпшення роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, формуванню навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах, удосконалення і узагальнення знань з безпеки дорожнього руху, правил пішоходів, безпечного поводження під час руху до гімназії і додому в гімназії був проведений тиждень безпеки дорожнього руху в період з 17 по 21 травня 2021 року. Були затверджені заходи, спрямовані на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, проведений загальногімназійний урок «Будь помітним на дорозі». В заходах брали участь всі учнівські колективи 1-9 класів і узагальнено наказом від 21.05.2021 № 63 «Про підсумки проведення уроку «Будь помітним на дорозі».

У  зв’язку з закінченням навчального року провести інструктаж з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час літніх канікул було видано наказ від 24.05.2021  № 65 «Про запобігання дитячому травматизму  під час  літніх канікул по закінченню 2020/2021 навчального року».

Така робота сприяла розвитку в учнів навичок поводження на дорогах, у побуті з електроприладами, іншими технічними засобами та продуктами харчування, що створює умови для безпечного перебування дітей в школі, вдома, в громадських місцях.

Робота по попередженню дитячого травматизму проводиться вчителями на уроках фізичної культури, трудового навчання, біології, хімії, фізики, в початковій школі. Вчителі проводили відповідні інструктажі, вивчали і вимагали від учнів дотримання правил техніки безпеки, розробляли пам’ятки, з якими знайомили і батьків.

Разом з тим в організації роботи з питань попередження дитячого травматизму мають місце такі недоліки: класні керівники несвоєчасно записуються бесіди в класних журналах, невчасно проводять додаткові бесіди з учнями, які були відсутні під час їх проведення згідно графіку. Записи щодо проведених бесід ведуться не регулярно у щоденниках учнів.

Для організації харчування дітей в гімназії створено всі необхідні умови. З метою забезпечення органiзованого якiсного та повноцiнного харчуванням учнiв у закладі проведено ряд заходів:

 • складено та затверджено списки дітей, які потребують безкоштовного харчування;
 • організовано харчування учнів 1-4 класів за бюджетні кошти;
 • організовано чергування педагогічних працівників в їдальні гімназії;
 • організовано щоденний облік харчування в журналі обліку харчування класними керівниками та складання щомісячних звітів щодо харчування за бюджетні кошти;
 • створено комісію громадського контролю за якістю харчування.

Матеріальна база шкільної їдальні відповідає нормативним вимогам щодо організації харчування учнів. Обідня зала та харчоблок утримуються в належному стані: вчасно здійснюється ремонт приміщень, технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані, вилучається зіпсований та поновлюється необхідний посуд і обладнання. В обідній залі обладнано куточок для миття рук необхідною кількістю умивальників, паперовими рушниками, рідким милом.

У 2020/2021 навчальному році в  гімназії працювало 13 педагогічних працівників. (11 з них  маєть вищу освіту, з них кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають  3 педагоги, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» мають  0 педагогів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» мають 4 педагоги, 4 вчителі мають вищу категорію, 1 педагог мають звання «учитель-методист», 1 – «старший учитель»,  1 педпрацівника гімназії має відзнаку «Відмінник освіти України» (Решетняк Т.М.) Кадровий склад педагогічного коллективу гімназії на початок нового  навчального  року  дає  впевненість  у  забезпеченні якісного освітнього процесу та буде спрямований на ефективне виконання завдань, які ставить держава  перед  системою повної загальної середньої  освіти.

В гімназії працювала методична рада, 4 шкільних методичних об’єднань. На засіданнях методичної ради проводилася робота з підготовки і організації науково-практичних семінарів, консультації керівників МО та аналіз роботи МО, організовувалась робота з обдарованими учнями.

Методична робота в гімназії визначала основні аспекти практичної реалізації  реформи освіти, впровадження Концепції Нової української школи. У  закладі було створено освітнє середовище, яке сприяло формуванню інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу, вдосконаленню методичного забезпечення освітнього процесу, систематизації інформаційно-аналітичного матеріалу.

Важливе значення для підвищення методичної обізнаності та професійного зростання є підвищення кваліфікації педагогів. Усі вчителі початкової школи та вчителі-предметники відвідали ряд тренінгів з підвищення кваліфікації та  присвячені роботі за концепцією НУШ.

Перед МР наступного року стоїть завдання поглиблювати системність роботи, сприяти підготовці переможців інтелектуальних змагань, продовжувати індивідуальні та групові консультації малодосвідчених вчителів, проводити методичний супровід освітніх заходів.

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація вчителів, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання. У 2020/2021 навчальному році були успішно атестувався 1 вчитель. За результатами атестаційної комісії Зеленській О.Ю. була підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

У закладі продовжується робота щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, покращується матеріально-технічна база інформатизації, педагоги широко застосовують ІКТ під час навчальних занять та в позаурочний час. Більшість учителів під час дистанційного навчання проводили уроки з використанням інформаційних технологій.

Протягом останніх років приділяється велика увага створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання та праці. Силами адміністрації, педагогів, технічних працівників, батьків та учнів приміщення й територія гімназії підтримуються у належному санітарно-гігієнічному стані, відрізняються чистотою та охайністю.

Зміцнення матеріально-технічної бази гімназії відбувається за рахунок спонсорської допомоги батьків та спонсорів.

Процес удосконалення матеріально-технічної бази триває поступово та покликаний створити комфортні умови та сприятливе освітнє середовище.

Отже, пріоритетними напрямками нашої роботи у 2021/2022 навчальному році є:

– упровадження концептуальних засад Нової української школи;

–  підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

–  використання набутого досвіду більшістю педагогів гімназії;

–  удосконалення змісту, форм і методів внутрішньогімназійної методичної роботи;

–  досягнення високого рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;

–  створення сприятливого психологічного клімату в колективі;

–  формування високого рівня вихованості та ціннісних ставлень учнів;

–  удосконалення управлінської компетентності педагогів;

–  розробка ефективної моделі внутрішкільного моніторингу  освітнього процесу;

–  оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

–  управління результативністю і якістю навчання;

–  активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

–  виховання потреби здорового способу життя;

–  оптимізація співпраці педагогів та батьків гімназії;

–  надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

–  оптимізація адаптації учнів 1-х, 5-х класів;

–  психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

–  соціально-психологічна адаптація соціально вразливих категорій учнів.